Profil společnosti

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. je samostatně hospodařící jednotkou v oboru energetika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni oddíl B, vložka 404. Jediným akcionářem je Město Klatovy, které vlastní všech 100 % neobchodovatelných akcií společnosti.

V čele společnosti je Představenstvo kontrolované Dozorčí radou. Představenstvo řídí management společnosti. Nejvyšším orgánem společnosti je Valná hromada. Jediného akcionáře zastupuje Rada města Klatovy.

Hlavním předmětem podnikání je výroba a dodávka tepelné a elektrické energie. Na všechny skupiny podnikání má společnost uděleny státní licence.

Cílem společnosti je mimo hlavní podnikatelské činnosti též provozem centralizovaného zásobování teplem ( CZT ) minimalizovat negativní dopad výroby tepla na životní prostředí.

Počet provozovaných tepelných zdrojů

21

Instalovaný tepelný výkon

26,598MW

Instalovaný elektrický výkon

0,4 MW

Počet odběratelů z parních rozvodů

13

Počet odběratelů z teplovodních rozvodů

164

Počet vytápěných bytů

4151

Rozložení odběrů byty

70 %


průmysl

30 %

Roční prodej energie tepelné

150 TJ


elektrické

416 MWh