Komu patří tzv. patní neboli objektové měřiče tepla, k čemu slouží, kam se osazují, jak je to s jejich přesností a s jejich závadami?

Patní měřiče tepla jsou ze zákona ve vlastnictví dodavatele. Měřiče jsou pravidelně zkoušeny a cejchovány.

Podle údajů tohoto měřiče dodavatel účtuje odběratelům spotřebu tepla. Měřiče jsou osazeny na patě domu nebo vstupu do objektu. Dodavatel je osazuje u spotřebitele na vlastní náklad a stejně tak jej na své náklady udržuje a v případě poruchy vyměňuje.

Má - li spotřebitel pochybnost o správnosti údajů měření, má právo měřící přístroj nechat přezkoušet dodavatelem. Ten je povinen na základě odběratelovy písemné žádosti měřící zařízení do 30 dnů od nahlášení závady přezkoušet , a je - li vadné, vyměnit.

Odběratel je povinen poskytnout dodavateli k výměně měřícího zařízení potřebnou součinnost.

Je – li na měřícím zařízení zjištěna závada, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a výměnou dodavatel a v opačném případě, jestliže závada zjištěna není, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a výměnou odběratel.

Zjistí-li odběratel zjevnou poruchu měřicího zařízení, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit dodavateli tepla.